RADOSŁAW WOJNAR TERAZ NOW

 

Radosław Wojnar "Teraz", wystawa w w Małej Galerii ZPAF-CSW, kwiecień/maj 2004 r.

 

 

Radosław Wojnar "Teraz", wystawa w w Małej Galerii ZPAF-CSW, kwiecień/maj 2004 r.

 

 

Radosław Wojnar "Teraz", wystawa w w Małej Galerii ZPAF-CSW, kwiecień/maj 2004 r.

 

Przestrzenie pisma

Otoczeni obrazami fotograficznymi, przyzwyczailiśmy się do nich tak bardzo, że nie dostrzegamy ich obecności. Patrzymy na świat przez „fotograficzne oczy”. Nauczyliśmy się już „niewidzieć” fotografii, tak jak otaczającego nas powietrza. Przyzwyczajenie do fotografii wywołuje spojrzenie bezkrytyczne i bierne, nie zmusza (nie prowokuje) od zadawania pytań. Z faktu negacji i z przekory do tego zjawiska, często w sztuce tematem fotografii stała się sama fotografia. Ale czy przestała być „przeźroczysta, niewidoczna”? Co się dzieje, gdy fotografia jest obrazem pisma-tekstu, gdy obiektem fotograficznym jest sam alfabet? Czy czytamy tekst niewidząc (przenikając) fotografię? Czy podobnie nie znając analfabetu tym samym nie rozumiejąc tekstu, dostrzegamy jedynie kształt liter? W jakim stopniu fotografia tekstu, szczątkowych fragmentów zdań i poszczególnych wyrazów świadczy o przezroczystości medium? A co w tej chwili dzieje się z sensem wyrazów? Do takich pytań prowokują fotografie Radosława Wojnara.

Fotografia i inne jej pokrewne dziedziny związane z obrazem, są przekazami zimnymi, jak stwierdził to kiedyś McLuhan. Sam kiedyś pisałem o podobieństwie fotografii z tekstem drukowanym. Jedno i drugie nie jest fizycznym śladem artysty-twórcy. Nie rozpoznamy autora fotografii po ziarnie srebra, tak samo jak nie określimy autora tekstu po czcionce drukarskiej. Zarówno fotografia jak i tekst przenosi widza w rejony, które ujawniają intencje twórcze i duchowe artysty ale nie są one uwarunkowane od manualnego procesu tworzenia fizycznej egzystencji dzieła. W fotografiach Wojnara odnajduję dwie analogie zachodzące pomiędzy intencją artystyczną a formą obrazu-fotografii. Pierwsze podobieństwo przypomina mi unistyczne obrazy Strzemińskiego. Drugie, sięga w symbolikę pisma, podobnie jak fotografie otworkowe Jesseki Ferguson czy fotograficzne ilustracje Sean’a Kernan’a z serii „The Secret Books”. Fotografie Radosława Wojnara wchodzą z widzem w dyskurs o subtelnościach estetycznych formy tekstu, zachowując tzw. przeźroczystość medium i czystość, klarowność formy obrazu. Ponadto ukazują tajemniczy świat egzystujący w naszej pamięci i podświadomości, świat podobny do drugiej strony lustra Alicji z Krainy Czarów.

Grzegorz Przyborek
kwiecień 2004 r.

The spaces of writing

Encircled by photographic images we are used to them so much that we do not perceive their presence. We are looking at the world through "photographic eyes". We have already contracted the habit of "not seeing" photographs like we do not see the air that is around us. This habitual attitude to photography makes our vision indiscriminate and passive, it does not force (does not provoke) us to ask questions. The very fact of negation and spirit of contrariness towards this phenomenon caused that quite often in art the photography itself becomes a subject of photographic works. Does photography ceased to be "transparent, invisible"? What happens when a photograph is an image of a writing/text, when alphabet itself is a subject of a photograph? Are we reading the text not seeing (penetrating through) photography? Is it like if we were perceiving only the shape of letters when looking at a text written in unknown to us alphabet and therefore not understanding it? To what degree photographs of text, of residual fragments of sentences and individual words is a testimony to the medium's transparency? And what in such moments is happening to the meaning of the words? These are the questions provoked by photographs of Radosław Wojnar.

Photography and related imaging techniques are, according to McLuhan, delivering cool messages. Some time ago I wrote a text about similarity of photography and printed text. In both cases results are not physical traces of an artist-creator. It is impossible to say who took a particular photograph by judging from a grain of silver or who wrote the text by guessing from printing types. Both photography and text carries a spectator to areas where creative and spiritual intentions of artist are being revealed but they do not depend on manual process of creating physical existence of work. In photographs of Wojnar I can find two analogies between artistic intention and the form of a picture/photograph. The first similarity reminds me unistic paintings of Strzemiński. The second reaches to symbolism of writing, similarly like pinhole camera pictures of Jesseca Ferguson or photographic illustrations of Sean Kernan from his "The Secret Books" series. The photographs of Radosław Wojnar are conducting with a beholder a discourse about aesthetic subtleties of text's form while preserving so called transparency of the medium and purity, clarity of the pictorial form. They also show a mysterious world existing in our memory and subconsciousness, the world that is much like the one Alice found behind the looking glass.

Grzegorz Przyborek
April 2004

Po raz kolejny dochodzi do ścisłego powiązania grafiki z fotografią. Wydawałoby się, że jest to relacja mocno wyeksploatowana. Prace Radosława Wojnara z cyklu „Teraz” są dowodem na to, że istnieje nadal pole manewru by znaleźć równowagę miedzy tymi dyscyplinami. Tę równowagę autor próbuje osiągnąć poprzez zwielokrotnienie słowa „teraz”, które staje się znakiem graficznym będąc jednocześnie podstawowym elementem wszystkich fotografii. Kilkanaście wariantów użycia tego samego słowa wypełnia konsekwentnie minimalistyczną formułę jaką sobie narzucił, ściśle trzymając się raz obranej koncepcji. Wynikiem tego jest spójna seria foto-grafik w których następuje próba zespolenia dwóch tak bliskich sobie dyscyplin.

M.G.

Once again we are witnessing a close link between graphic arts and photography. Apparently this is already a very exploited relation. The works of Radosław Wojnar from his "Now" series prove that there is still a possibility to find an equilibrium between these areas. The artist tries to achieve this equilibrium by multiplication of the word "now" ("teraz"), which becomes a graphic sign being at the same time the basic element of all photographs in the series. Dozen or so variations on using up the same word consistently fulfills a minimalist formula the artist imposed on himself strictly adhering to the once chosen idea. The result is consistent series of photo-graphics that are an attempt to join together these close areas.

M.G.

Radosław Wojnar
tel. 0 601 296 268 e-mail: rogeradek@wp.pl Urodzony w 1974 roku w Warszawie. Tutaj mieszka i od 1977 roku pracuje jako niezależny fotograf. Born in 1974 in Warsaw where he lives and since 1977 works as an independent photographer.

Studia / Education: 1993 - 1995 Policealne Studium Fototechniczne w Warszawie przy ulicy Spokojnej / Phototechnical School, Warsaw 1995 - 1998 Wyższe Studium Fotografii - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi / The Higher School of Photography - The L. Schiller State Film, Television and Theatre School in Łódź

Wystawa indywidualna / Individual exhibition: 2000 - "Dotknięcie przestrzeni" - w ramach Festiwalu Fotografii Czarno-Białej / as a part of the Black and White Photography Festival, Zakopane