logo Malej Galerii

PIERWSZY wernisa┐ mia│ miejsce w Ma│ej Galerii przy placu Zamkowym w Warszawie 10 pa╝dziernika 1977 roku. By│a to wystawa Janusza B▒kowskiego pt. "Kwadrat". Galeria powsta│a przy Zwi▒zku Polskich Artystˇw Fotografikˇw ze Ârodowiska skupionego wokˇ│ Zbigniewa D│ubaka. W latach 1977-81 jej program artystyczny kszta│towa│ Andrzej Jˇrczak. Po jego tragicznej Âmierci Galeriŕ do momentu zaprzestania jej dzia│alnoÂci w styczniu 2006 roku prowadzi│ Marek Grygiel. Od 1991 roku Ma│a Galeria bŕd▒c galeri▒ ZPAF by│a ÂciÂle zwi▒zana z Centrum Sztuki Wspˇ│czesnej w Warszawie.

Przez ponad 28 lat dzia│alnoÂci Ma│a Galeria prezentowa│a g│ˇwnie eksperymentalny i poszukuj▒cy nurt w polskiej sztuce fotografii. W pocz▒tkach dzia│alnoÂci w jej prezentacjach dominuj▒cymi kierunkami by│y konceptualizm i postkonceptualne orientacje w sztuce. Z biegiem czasu rozszerzy│a program prezentuj▒c rˇwnie┐ video, instalacje, performance, a tak┐e poszukiwania z u┐yciem najnowszych technik obrazowania (fotografia cyfrowa, internet).

W styczniu 2006 roku galeria zako˝czy│a dzia│alnoŠ na mocy decyzji w│adz Zwi▒zku Polskich Artystˇw Fotografikˇw o wypowiedzeniu wspˇ│pracy z Centrum Sztuki Wspˇ│czesnej. Ma│a Galeria by│a jedn▒ z najd│u┐ej nieprzerwanie dzia│aj▒cych niezale┐nych i niekomercyjnych galerii w Europie.

We wrzeÂniu 2007 roku, w rocznicŕ 30-lecia od momentu za│o┐enia galerii, w Centrum Sztuki Wspˇ│czesnej otwarto wystawŕ prezentuj▒c▒ dokonania Ma│ej Galerii i jej znaczenie dla rozwoju sztuk wizualnych w Polsce.

 

Chronologiczny spis wszystkich wystaw w Ma│ej Galerii od chwili jej powstania w 1977 r.

 

Wystawy w Ma│ej Galerii ZPAF-CSW
na stronach FOTOTAPETY:

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

2000

 

1999

 

1998

 

1997

 

 

Chronologiczny spis wszystkich wystaw w Ma│ej Galerii od chwili jej powstania w 1977 r.

 

 


Spis treÂci

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.

 

07 - 04 - 2018