Jozef Robakowski - Katy energetyczne

Prace z cyklu "kąty energetyczne" są wyrazem fascynacji problemem istnienia KĄTÓW jako swego rodzaju geometrii intuicyjnej. Ten wyimaginowany przez umysł człowieka MODEL stał się od wielu lat głównym motywem mojej aktywności artystycznej. Zastanawiam się, na ile "geometria" mająca przecież jedynie w swej intencji cele praktyczne może funkcjonować w sztuce? Aby ten problem stał się istotny postanowiłem powołać KĄTY jako energetyczny znak kulturowy w formie osobistego fetyszu.

The works in The Energetic Angles series are the expression of my fascination about the existence of ANGLES in the form of intuitive geometry. This imaginary MODEL, created in the human mind, has been the primary driving force of my artistic activity for many years. I contemplate on how geometry, whose aims can solely be practical in its intentions, can function in art. I decided to create the ANGLE as an energetic cultural sign in a form of a personal fetish, in order to highlight this problem.

Jozef Robakowski
Józef Robakowski Video fotografie "Kąty energetyczne" 1995Jozef Robakowski
Józef Robakowski, FOTO VIDEO "Kąty energetyczne", 1995Mam intuicję, że dysponując trzema kątami uda mi się w dowolny sposób narzucić je na tzw. RZECZYWISTOŚĆ, ale też na moją motoryczność biologiczną. Dzięki takiemu zabiegowi pragnę spowodować coś w rodzaju napięcia energetycznego. To NAPIĘCIE ma być sensem tej absurdalnej pracy, czyli sposobem nadania własnej artykulacji niezależnie istniejącej już ode mnie materii.

I feel that having three angles at my disposal, I will be able to project them, in any form, onto so-called REALITY, and also onto my biological mechanism. With this encounter I intend to generate a sense of electrical tension. The essence of this absurd work is TENSION, i.e. this articulation of the material that has already become independent of me.


Jozef Robakowski
Józef Robakowski, "Kąty energetyczne", 1996 (układ chaotyczny) praca do wystawy w Małej Galerii "Foto Video Katy - Pokaz Laboratoryjny"Obrazy inicjalne
(konstrukcje mocy energertycznych)

Swego czasu genialny Kazimierz Malewicz swym "czarnym kwadratem na białym tle" uwolnił nas od typowego dzieła plastycznego! Jego OBRAZ ("wykres energii Świata bezprzedmiotowego") reprezentuje prawie już powszechnie przyjęty model twórczego kosmosu, stając się ekranem wrażeń i myśli dla współczesnego człowieka. Ta jego "kosmiczna czeluść" rozczytywana jest do tej pory przez wielu wybitnych twórców z zamiarem ponownego "zaczarowania" obrazu.

Niewątpliwie wszyscy odczuwamy konieczność powołania swego rodzaju "ciszy plastycznej" - aby zacząć od zera budowanie nowych ikon reprezentujących TEN czas.

Mnie się wydaje, że ma to być OBRAZ INICJALNY z zakodowaną w nim własną potencjalnością intelektualno-zmysłową. W praktyce może to być ideogram wszelkiego typu, aby jednak zawierał w sobie to potencjalne dobitne przekonanie, że jest wotywnym ekranem energii interaktywnej absorbującym i emitującym nasze wyobrażenia i odczucia.

Initiatory picures
(constructions of empowering acts)

With his "a black square against the white background", Kazimierz Malewicz has in a single stroke of genius liberated us from a typical work of visual art! His PICTURE ('a graph of the energy of an objectless world') represents what can be a nearly commonly adopted model of a creative universe. As such, it becomes a screen reflecting impressions and thoughts of the contemporary human being. This 'cosmic chasm' of his is a subject of constant deciphering by many an outstanding artist whose purpose is a new 'enchanting' of the picture. Undeniably, we all feel a need for some kind of 'visual silence' to be evoked so that we could start from sctratch to build new icons to represent THIS time. As I see it, is should be INITIATORY PICTURE with own encoded intellectual and sensual potential. In practce, it can be an ideograph of any type, yet it must encompass a potential and strong conviction that it is a votive screen of interactive energy which absorbs and emits our ideas and impressions.Jozef Robakowski
Józef Robakowski, z cyklu : "Kąty energetyczne"
(układ chaotyczny, 1996, akryl, metal, płótno, 100 x 78)Józef Robakowski - twórca i inspirator

Lista ważniejszych wystaw J. RobakowskiegoZobacz też:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2013 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2013 Zeta-Media Inc.