CSW - Zamek Ujazdowski, Warszawa
Od 30 października do 26 grudnia 1998 r.

-----------------------------------------------

 

Zapis konferencji prasowej
Natalii LL w CSW
30.X.98

 

Natalia LL - Ogrody Personalizmu

 

NATALIA LL - "Sztuka konsumpcyjna", fotografia, 100 x 100 cm, 1972

 

Sztuka jest poszukiwaniem wolności.
Wolność jest celem samym w sobie, sztuka zaś cel ten realizuje.

Ten cytat przytoczony tutaj z jednego z tekstów * Natalii LL można zastosować szukając motta dla całej jej twórczości. Twórczości niezwykle bogatej i wielowątkowej, poddawanej licznym analizom i interpretacjom na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat.

Sztuka Natalii LL powstająca na granicy fotografii i , realizowana również za pomocą performance, video, instalacji jak również znajdująca swoje oparcie w działalności o charakterze teoretycznym (artystka jest autorką licznych tekstów) pozostawała zawsze i nadal pozostaje sztuką niezwykle osobistą.

Może dlatego w jej pracy artystycznej tak ogromną rolę odgrywa sztuka ciała będąca dla artystki "najuczciwszą metodą ekspresji artystycznej". Poddawana czasami bardzo jednostronnym interpretacjom stanowiła zawsze, od najwcześniejszych lat twórczości, wiodącym elementem jej pracy. Realizowane w latach siedemdziesiątych performance (słynny cykl "Śnienie"), oraz w latach późniejszych seanse ("Stany Skupienia" , "Piramida") potwierdzały tezę o szczególnym znaczeniu jakie artystka przypisuje sztuce "dążącej do najwyższych wartości", sztuce ciała.

Wywodząc się z nurtu tzw. "Sztuki pojęciowej" oraz będąc blisko środowiska sztuki konceptualnej Natalia LL wielokrotnie przekraczała jakiekolwiek ramy i konwencje oraz obowiązujące chwilowe zazwyczaj mody. Wielowątkowość jej twórczości, a także sięganie po różne media sprawiły, że jej sztuka osiągnęła stan ogromnego nasycenia i sprawia do dzisiaj niemało kłopotów krytykom z umiejscowieniem jej w kontekście współczesnej sztuki polskiej.

Fotografia, której początkowo przypisywała cechy czarodziejskiego antidotum na niemoc zawsze pełniła ważną rolę w jej twórczości. Pierwsze głośne prace z cyklu "Sztuka konsumpcyjna" jak również wiele innych prac z lat 70-tych i 80-tych zostało zrealizowanych za pomocą fotografii właśnie. W okresie późniejszym artystka stworzyła ogromne obrazy, rodzaj zdeformowanych autoportretów na płótnie powleczonym emulsją światłoczułą (prace z cyklu "Portrety mistyczne i metafizyczne", 1987) gdzie materia fotografii miesza się na równi z materią . Po latach wyzna : ...poprzez fotografię czy rysunek rzeczywistość sztuki można rozpoznawać, ale by ją w sposób pełny, całościowy przedstawić trzeba użyć malarstwa...**. I chociaż fotografia była dla niej przez lata "czarowną sztuką, tym czym amfetamina dla narkomana" *** nie jest jedynym i podstawowym środkiem stanowiącym o pełni jej wypowiedzi. Jak słusznie zauważył Piotr Krakowski **** w swej twórczości Natalia LL dokonała połączenia fotografii z malarstwem. Fotografia, której często zarzuca się, że swoim dokumentaryzmem upraszcza rzeczywistość, użyta w pracach Natalii zyskuje na znaczeniu bogactwem świadomego i celowego zastosowania. Natalia LL jest być może obok Zbigniewa Dłubaka jedyną artystką w sztuce polskiej, która fotografię dowartościowała i wprowadziła ją na równi z innymi dyscyplinami w obieg prawdziwie artystycznych wartości oddzielając ją od przypadkowości i banalności zastosowania.

Ugruntowana, poparta wieloletnią aktywnością twórczość Natalii LL przybierała różne odcienie, od realizacji bardzo osobistych, do prac, które bardzo mocno wpisywały się w bieżący kontekst sztuki. Jej dzieło może być rozpatrywane jako ważna i znacząca część sztuki polskiej ostatnich trzech dekad. Nigdy nie została przy jednym rozwiązaniu, nigdy do końca nie opowiedziała się za jednym kierunkiem. Dostrzegając różne ograniczenia, jak np. miało to miejsce w przypadku konceptualizmu, przekraczała i odnajdywała inne rozwiązania w oparciu o własny intelekt, emocję i ogromną wrażliwość, co widoczne jest szczególnie w pracach z ostatniego okresu.

Obecna, najobszerniejsza od kilku lat prezentacja twórczości Natalii LL ma charakter retrospektywny. Są tu prace z najwcześniejszego okresu, z końca lat 60-tych, aż po wykonane ostatnio. Intencją realizatorów tej wystawy jest pragnienie nie tylko przypomnienia tej wszechstronnej i niezwykle wartościowej twórczości, ale także złożenia wyrazów uznania dla autorki, której dokonania stanowią niepodważalną wartość, w tak bardzo złożonym i wymykającym się jednostronnym kategoriom świecie sztuki współczesnej.

Marek Grygiel

 

* Natalia LL: "Luźna przestrzeń", Mała Galeria ZPAF, Warszawa, 1988
** Natalia LL: " Potęga malarstwa", Warszawski Miesiąc Malarstwa, Warszawa 1997
*** tamże
**** Natalia LL: " Sztuka i energia", Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1993

 

NATALIA LL - "Litość Paniczna", płótno fotograficzne, 110 x 110 cm, 1987

 

[ W ]YSTAWA ta ma za zadanie pokazanie korzeni filozoficznych i wizualnych twórczości artystycznej Natlii LL na przestrzeni czterdziestu lat jej dziełalności. Natalia LL od początków podkreślała w swej twórczości rolę fotografii jako możliwości odmiennego kształtowania wizualnego w porównaniu z malarstwem czy grafiką. Toteż większość jej prac została zrealizowana w technikach fotograficznych. Stąd na wystawie prezentowane będą liczne rekonstrukcje pracv, które wraz z upływem czasu uległy rozproszeniu lub zniszczeniu.

Początkowo jej zainteresowania fotografią koncentrowały się na portrecie. Aktywny udział w wystawach rozpoczęła od 1962 roku. Pod koniec lat sześćdziesiątych pod wpływem lektur de Sade'a i Batailla rozwinęła poszukiwania w sferze "fotografii erotycznej". Wtedy też związała się czynnie z nurtem sztuki neoawangardowej. Jak współzałożycielka, od 1970 brała czynny udział w manifestacjach wrocławskiej Galerii PERFAMO wraz ze Zbigniewem Dłubakiem, Andrzejem Lachowiczem, Antonim Dzieduszyckim. Artyści ci realizowali poszukiwania z zakresu tzw. "Sztuki pojęciowej", która miała bezpośredni związek ze sztuką konceptualną. Natalia LL nie ograniczała się tylko do medium fotografii, relizowała terż akcje i działania typu performance, z których wielokrotnie prezentowany w różnych galeriach i muzeach performance "Śnienie" stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń tego typu w Polsce. Pod koniec lat siedemdziesiątych tworzy cykle performance nazywając je seansami. Przybierają one różne formy. Artystka w trakcie tych publicznych wydarzeń - spała, izolowała się w specjalnie skontruowanej piramidzie, występowała w odosobnieniu przed kamerą. Działania te były próbą wizualizacji najbardziej intymnych nieuświadomionych przeżyć i potwierdzały niemożność ich wyartykułowania. W latach osiemdziesiątych w jej działaniach artystycznych pojawiają się elementy mistyki i poszukiwań sensu istnienia. Pojawiają się w niej również elementy pesymistyczne stąd w jej realizacjach występują takie pojęcia jak Szatan, oraz dochodzi do próby określenia "demonicznej obecności Zła".

Pomimo używania wszelkiego typu możliwych środków wypowiedzi, fotografia zawsze stanowi u Natalii LL tworzywo istotne i dające jej możliwości pełnej wypowiedzi artystycznej. Jej sztuka, trudna czasami w percepcji jest silnie osadzona w tradycji sztuki konceptualnej. Sama artystka stwierdza w jednej z wypowiedzi: "Sztuka naszego czasu może być tylko konceptualna...". Jej bardzo aktywną trwałą obecność na scenie polskiej sztuki współczesnej utrwaliłapostawa bezkompromisowych poszukiwań i łamania utartych schematów. Jej wieloletnie poszukiwania dowodzą zarówno wartości intelektu jak i intuicji w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o sens życia i śmierci, dobra i zła. Dlatego wystawa pt "Ogrody Personalizmu" będzie zawierała prawie wszystkie wątki problemów poruszanych przez artystkę w latach jej dojrzałej aktywności twórczej tj. od 1969 roku aż do chwili obecnej.

(z zaproszenia na wystawę Natalii LL)

 

 

NATALIA LL - instalacja "Puszysta Tragedia", 1988
z wystawy "Wczoraj i dziś", Galeria BWA, Sopot, 1988

 

 

NATALIA LL - "Sfera Paniczna", instalacja
IFA Galerie Fridriechstrasse, Berlin, maj-czerwiec 1991

 

Natalia LL

ur. 18 kwietnia 1937 roku w Żywcu. W latach 1946-1956 mieszkała w Bielsku-Białej. Od 1957 roku mieszka we Wrocławiu, gdzie studiowała w latach 1957-63 w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych. Brała udział w diesiątkach wystaw zbiorowych, miała kilkadziesiąt wystaw indywidualnych we wszystkich najważniejszych galeriach i muzeach w Polsce, a także w wielu ważnych ośrodkach sztuki współczesnej za granicą.

Jej prace znajdują się w najważniejszych kolekcjach publicznych i prywatnych w kraju i zagranicą.

 

 

NATALIA LL na tle swojej pracy pt "24 godziny - rejestracja permanentna, 17 IX 1970"
z wystawy "Ogrody Personalizmu" w Centrum Sztuki Współczesnej.
Fot. Jacek Marczewski / GW (28 października 1998 r.)

 

 

NATALIA LL : "Sztuczna fotografia", 1975, fotografia barwna.
Wystawa pt "Ogrody Personalizmu" w Centrum Sztuki Współczesnej.
Fot. J. Marczewski / GW

 

 

NATALIA LL : "Pejzaż eschatologiczny" - ("Eschatalogical landscape"),1990, płótno fotograficzne + akryl.
Wystawa pt "Ogrody Personalizmu" w Centrum Sztuki Współczesnej.
Fot. J. Marczewski / GW

 

 

NATALIA LL : seria "Formy platońskie", 1991.
Wystawa pt "Ogrody Personalizmu" w Centrum Sztuki Współczesnej.
Fot. J. Marczewski / GW

 

 

NATALIA LL : "Marzenia Brunhildy",1994, Video VHS 32'
Wystawa pt "Ogrody Personalizmu" w Centrum Sztuki Współczesnej.

 

 

NATALIA LL : tryptyk "Trwoga Paniczna - Raj Utracony", 1987; fotografia na płótnie i akryl, 150 x 300 cm. Prace te eksponowane są też na wystawie "Ogrody Personalizmu" w Centrum Sztuki Współczesnej.

 

 

Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski - otwarcie wystawy Natalii LL pt "Ogrody Personalizmu" 30.X.98
Fot. P. Molecki / GW

 

 

Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski - otwarcie wystawy Natalii LL pt "Ogrody Personalizmu" 30.X.98
Fot. P. Molecki / GW

 

 

Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski - otwarcie wystawy Natalii LL pt "Ogrody Personalizmu" 30.X.98
Fot. P. Molecki / GW

 

 

Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski - otwarcie wystawy Natalii LL pt "Ogrody Personalizmu" 30.X.98
Fot. P. Molecki / GW

 

 

Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski - otwarcie wystawy Natalii LL pt "Ogrody Personalizmu" 30.X.98
Fot. P. Molecki / GW

 

 


Zobacz też :


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com