Prezes Wideryński: "Medialny szum wokół Małej Galerii ZPAF-CSW."

ZPAF

W Gazecie Stołecznej ukazały się w dwóch kolejnych numerach (31.10, 2.11.2005) teksty Agnieszki Kowalskiej na temat Małej Galerii ZPAF-CSW. W całości zamieszcza je na swoich łamach FOTOTAPETA [...] Autorka formułuje pejoratywne określenia i stwierdzenia niezgodne ze stanem rzeczywistym. Wątpliwe jest, by w Gazecie Wyborczej zamieszczono przesłane sprostowanie, dlatego podajemy je poniżej [na stronie internetowej ZPAF - red.] do wiadomości wszystkich zinteresowanych. Ponadto podczas zorganizowanej w Centrum Sztuki Współczesnej konferencji prasowej przedstawiono oświadczenie w imieniu Zarządu Głównego ZPAF, które czujemy się w obowiązku także podać tutaj do wiadomości.

Sprostowanie:

Nieprawdą jest, że „ma tu powstać sklepik z fotografią”. Mała Galeria ma prowadzić działalność wystawienniczą, prezentując współczesną fotografię polską, w tym również autorów spoza kręgu ZPAF. Elementem nowym, zgodnym z wymogami tworzącego się w Polsce rynku fotografii, jest poszerzenie tej działalności o sprzedaż fotografii artystycznej.

Tym samym oczywiste jest, że pytanie autorki „po co likwidować Małą Galerię” jest bezzasadne. Mała Galeria mieści się w lokalu wynajmowanym przez ZPAF od Miasta i prowadzona jest w nim statutowa działalność Związku. Zgodnie z punktem 6 porozumienia z CSW z dnia 30.03.1990 r. – Mała Galeria podlega Związkowi nie tylko „formalnie”, ale również merytorycznie. Koszty utrzymania Galerii i jej działalności ponoszą wspólnie ZPAF i CSW.

Decyzja o zmianie profilu Małej Galerii nie „zapadła po cichu w wąskim gronie władz ZPAF”, lecz została podjęta przez statutowe władze Związku, tj. Zarząd Główny (w skład którego wchodzą prezesi 13 Okręgów i 5-osobowe Prezydium ZG) oraz Zarząd Okręgu Warszawskiego, w gestii którego pozostaje lokal Galerii. Projektowane zmiany, przedyskutowane przez Radę Artystyczną, uzyskały jej wstępną aprobatę, a szczegóły projektu pozostawiono do dalszej merytorycznej dyskusji. O tych planach poinformowani zostali listownie wszyscy członkowie Okręgu Warszawskiego ZPAF. Dyskusja na temat sposobu funkcjonowania Małej Galerii toczyła się od dłuższego czasu.
Nie jest to więc samowolny wybryk „Panów Prezesów”, lecz kolegialnie podjęta decyzja władz Związku, uprawniona warunkami porozumienia z CSW.
Warszawa, 3.11.2005.

INFORMACJA PRASOWA

Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Fotografików na swoim posiedzeniu w dniu 20 września 2005 roku, po uprzednich konsultacjach z Radą Artystyczną, zaakceptował projekt zmiany systemu prowadzenia Małej Galerii. Zdecydowano o rozwiązaniu porozumienia z Centrum Sztuki Współczesnej o wspólnym prowadzeniu Małej Galerii przez ZPAF i CSW. Mała Galeria przez kilkanaście pierwszych lat swego istnienia była prowadzona tylko przez ZPAF i Związek chce do tej sytuacji powrócić.

Są dwa cele projektu. Mała Galeria pozostanie miejscem wystawiającym współczesną fotografię, w którym obecny będzie eksperyment i poszukiwania nowych możliwości mediów służących do zapisu obrazu, jednakże o szerszym niż dotychczas spektrum tematów i środków do budowy obrazu. Nowym elementem będzie sprzedaż prac eksponowanych na wystawach oraz internetowa galeria nastawiona na promocję autorów związanych z galerią, prezentację i szerokie udostępnienie dorobku członków ZPAF, dziś często spoczywającego w pracowniach i domowych archiwach oraz sprzedaż zdjęć.

Mała Galeria trwa w niezmienionym kształcie od 28 lat. W ciągu tego czasu bardzo dużo zmieniło się tak w samej fotografii jak i jej publicznym funkcjonowaniu. Wyraźnie wzrosła rola fotografii wśród pozostałych sztuk. W szybkim tempie rozwija się szeroko rozumiany rynek fotografii artystycznej, przybywa galerii fotograficznych, znalazła ona stałe miejsce w muzeach i ważnych galeriach sztuki, wzrosła ilość pism poświęconych fotografii, po latach zupełnej posuchy corocznie publikuje się kilka poważnych książek analizujących najnowsze zjawiska w fotografii. Fotografia na dobre zadomowiła się na wyższych uczelniach artystycznych, powstało też wiele szkół nastawionych wyłącznie na nauczanie fotografii. W ostatnich latach odbyło się w Polsce kilka bardzo interesujących festiwali fotograficznych o międzynarodowym zasięgu. Związek Polskich Artystów Fotografików zamierza na tę nową rzeczywistość zareagować. Tegoroczny, czerwcowy Zjazd ZPAF podjął wiele decyzji, których celem jest przestawienie Związku na aktywniejsze działanie na polu fotografii artystycznej. Jedną z tych decyzji jest powrót Małej Galerii pod skrzydła ZPAF.

Reasumując – zmiany w Małej Galerii są zbiorem zabiegów rozszerzających jej ofertę, które mają stworzyć z tego ważnego dla polskiej fotografii miejsca znacznie bardziej dynamiczną placówkę, promującą różnymi metodami polską fotografię artystyczną tak w kraju jak i za granicą.

Warszawa, 2.11.2005
Za Zarząd Główny ZPAF: >Mariusz Wideryński - Prezes ZPAF.

 

 

Zebrane dokumenty i artykuły na temat zamierzonej likwidacji Małej Galerii:

 1. List do Rady Artystycznej ZPAF
 2. Komunikat Zarządu Głównego ZPAF
 3. "Mała Galeria do likwidacji?" - A. Kowalska w Gazecie Stołecznej
 4. "Nudziarze bronią sztuki" - komentarz Agnieszki Kowalskiej - Gazeta Stołeczna
 5. "Ostatnia wystawa w Małej Galerii?" - A. Kowalska, Gazeta Stołeczna
 6. Oświadczenie Zygmunta Rytki
 7. "Sprostowanie" i "Informacja prasowa" ZG ZPAF
 8. "Czy to koniec niezależnej galerii" - Monika Kuc, Rzeczpospolita
 9. Protest promienentnych uczestników Miesiąca Fotografii w Bratysławie
 10. Stanowisko grona członków Rady Artystycznej ZPAF w sprawie Małej Galerii (14.XI.2005)
 11. A. Mazur, OBIEG: Związkowcy przechodzą od słów do czynów, czyli Mała Galeria idzie do likwidacji (14.XI.05)
 12. Redakcja kwartalnika FOTOGRAFIA do Władz ZPAF-u (17.XI.05)
 13. "Czarne chmury nad Małą Galerią ZPAF-CSW" - Zbigniew Włodarski (FOTO, nr 11/2005)
 14. List animatorów Galleri Image w Danii (24.XI.05)
 15. Protest from Budapest - Galeria LIGET (29.XI.2005)
 16. Poparcie Niemieckiej Akademii Fotograficznej dla Małej Galerii (28.XI.2005)
 17. Powtórka APELU Robakowskiego: Niedenthal, Robakowski, Rolke, Świetlik, Żak; inni
 18. Listy, wypowiedzi: Wanda Michalak; Krzysztof Candrowicz, Malwina Wieczorek-Brade, Witold Nowotka, inni
 19. Prezes Wideryński do A. Mazura: „Mała Galeria będzie galerią młodych” (9.XII.2005)
 20. "Mała zmienia profil" - Monika Małkowska, Rzeczpospolita (14.XII.2005)
 21. MAREK GRYGIEL do ZPAF: Fotografia ma się dobrze (list otwarty z okazji ostatniej wystawy w Małej Galerii ZPAF-CSW) 31.XII.2005
 22. Ostatnia wystawa w Małej Galerii ZPAF/CSW" - Agnieszka Kowalska, Gazeta Stołeczna (4.I.2006)
 23. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski: Komunikat Prasowy w sprawie faktycznej likwidacji Małej Galerii ZPAF CSW (4.I.2006)
 24. PAP: Warszawa / Zmiany w Małej Galerii ZPAF (9.I.2006)
 25. PRESS RELEASE: Mala Gallery's last exhibition after 28 years of activities

 

Głosy w obronie Małej Galerii w jej dotychczasowym kształcie należy kierować bezpośrednio do Władz ZPAF (biuro@zpaf.pl) KONIECZNIE z kopią do redakcji FOTOTAPETY.

You can email your opinion about Mala Gallery closing' plans directly to the Union of Polish Art Photographes at biuro@zpaf.pl remembering (IMPORTANT!) to c/c the Editor of FOTOTAPETA.

 

W FOTOTAPECIE poprzednio:

 

Zobacz też:

 


Spis treści

Copyright © 1997-2019 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2019 Zeta-Media Inc.